Doel en Activiteiten

 

Doel van de vereniging

 

  • Het met volle toewijding samenbrengen van vliegeniers van de burger- en militaire luchtvaart en het onderhouden van vriendschapsbanden.

  • Het behouden van herinneringen aan onze voorgangers.

  • Het bevorderen van een aantrekkingskracht tot de luchtvaart en het scheppen van een wedijver onder diegenen die er belang in stellen. 

  • In de mate van het mogelijke, hulp verlenen aan de leden en hun familie die in moeilijkheden of in nood verkeren. 

De vereniging is aanwezig op talrijke bijeenkomsten van het vliegwezen en publiceert een driemaandelijks tijdschrift dat twee belangrijke doelstellingen vervult:

  • het verzamelen van getuigenissen, anekdoten en herinneringen;

  • de band tussen onze leden verzekeren en het behouden van wederzijdse bijstand en vriendschap.

Maandelijkse lunch

Een maandelijkse lunch heeft plaats elke tweede woensdag van de maand, behalve in augustus, om 12 u in Het Huis der Vleugels, Montoyerstraat 1, 1000 Brussel.

Algemene statutaire vergadering

In overeenstemming met de statuten, wordt een algemene statutaire vergadering gehouden gedurende het eerst semester van het jaar. Zij is gewoonlijk ingericht gedurende de maand maart.
Alleen de leden van de categorieën "Vieilles Tiges" en "Actieven" zijn stemgerechtigd en beschikken elk over één stem. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een aanwezig lid van een van de categorieën voorzien van een volmacht.
De andere leden mogen deelnemen aan de algemene vergadering en het woord nemen om hun mening te uiten, maar zijn niet stemgerechtigd.
Het jaarlijks banket volgt op de algemene vergadering.

Andere activiteiten

Buiten de publicatie van het driemaandelijks tijdschrift,

  • organiseert de vereniging lunchvoordrachten van algemeen belang, alsook culturele nevenactiviteiten;

  • neemt zij deel aan herinneringsplechtigheden en is zij belast met het voorzitterschap van het Comité van het Ereperk van de Luchtmacht op het Brussels kerkhof.

De echtgenoten van de leden kunnen aan al deze activiteiten deelnemen.