VTB Intern Reglement

 

Vijfde uitgave, maart 2022

Inhoud

I.  DE VERENIGING.. 1

II.  LEDEN.. 1

III.  BESTUURSORGAAN.. 2

IV.  SOCIAAL EN CULTUREEL FONDS. 3

V.  VERSCHEIDENE BEPALINGEN.. 3

 

 

I.  DE VERENIGING

Artikel 1. Doel

Het intern reglement is nauw verbonden met de statuten van de Koninklijke Vereniging Senior Aviators’ Association, De “Vieilles Tiges” van de Belgische Luchtvaart vzw.  Het is een aanvulling met als doel sommige bepalingen  hiervan toe te lichten.

Art. 2. Activiteiten

De deelname aan activiteiten wordt voorbehouden aan de leden die in orde zijn met hun bijdrage en hun partner. Behalve wanneer de voorzitter voor specifieke activiteiten anders beslist, kunnen de leden buitenstaanders inschrijven – maximum 2 per lid. Ze zijn dan wel verantwoordelijk voor hun genodigden, zowel disciplinair, protocollair als financieel. Zij zijn verplicht hun genodigden te vergezellen gedurende de activiteiten.

Nochtans zal voorrang gegeven worden aan de leden en hun partners indien het aantal inschrijvingen het aantal beschikbare plaatsen overtreft. Indien dit niet volstaat, zal rekening gehouden worden met de inschrijvingsdatum.

De inschrijving voor de activiteiten wordt slechts definitief na ontvangst van de bijdrage voor deelname op de bankrekening van de vereniging. De uiterlijke inschrijvingsdata voor activiteiten zijn afsluitingsdata, zowel voor inschrijvingen als voor betalingen.

II.  LEDEN

Art. 3. Vaste leden

De vaste leden worden onderverdeeld in twee categorieën:

- "Vieille Tige": vliegeniers met een brevet of vergunning van minstens dertig jaar oud die een actieve en opmerkelijke luchtvaartloopbaan aantonen;

- "Vieille Tige" Junior: vliegeniers met een brevet of vergunning van minder dan dertig jaar oud die een actieve en opmerkelijke luchtvaartloopbaan van minstens twintig jaar aantonen.

Art. 4. Toegetreden leden

Het aantal aansluitingen in de categorie "toegetreden leden" (de partner van een overleden vast lid uitgesloten) mag niet meer bedragen dan ongeveer 20% van het totale lidmaatschap. Deze beperking geldt niet voor de toegetreden leden die later aan de voorwaarden zullen voldoen om als vast lid te worden toegelaten.

Art. 5. Historische lijst

Met het oog op archivering in het algemeen belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden en dit alles in het kader van de luchtvaartgeschiedenis, wordt er een historische lijst opgesteld met een foto en een uitgebreide uiteenzetting van de luchtvaartloopbaan van de leden.

Art. 6: Jaarlijkse bijdrage

De bijdrage is elk jaar betaalbaar vóór 31 januari of, voor een nieuw lid, in de maand van zijn toetreding.
Vanaf de maand juli wordt de bijdrage van een nieuw lid teruggebracht tot 50% van het bedrag.
Vanaf september is ze geldig voor het volgende boekjaar, rekening houdend met het bedrag dat het Bestuursorgaan heeft vastgelegd voor dat boekjaar.
De betaling van de bijdrage door een nieuw lid bekrachtigt zijn toetreding.

De partner van een overleden vast lid geniet een verminderde bijdrage.

Het bedrag van de bijdrage van leden met verblijfplaats in het buitenland houdt rekening met de portkosten voor verzending van het tijdschrift.

Een vast lid kan “lid voor het leven” worden door één definitieve bijdrage te betalen onder volgende voorwaarden:

1.  - hetzij sedert minstens 5 jaar in orde zijn met de bijdrage,

     - hetzij de leeftijd van 85 jaar bereikt hebben;

2.  Een vergunning of brevet hebben van  minstens 60 jaar oud;

3.  In één keer en binnen de voorgeschreven termijn een bedrag te betalen dat overeenkomt met vijf maal de jaarlijkse bijdrage.

Leden die in aanmerking komen om "lid voor het leven" te worden zullen per brief door het secretariaat verwittigd worden.

De oproep tot betaling van de jaarlijkse bijdrage wordt gepubliceerd in het laatste tijdschrift van het voorgaande jaar. Een mededeling van de secretaris-generaal meldt het begin van de periode voor hernieuwing van de bijdrage.

Leden die hun bijdrage niet hebben betaald vóór 10 januari, zullen samen met het eerste tijdschrift van het jaar een herinneringsbrief ontvangen. Een herinnering wordt eveneens in het tijdschrift zelf opgenomen.

Een maand na verzending van het eerste tijdschrift wordt een brief “LAST CALL” verzonden aan hen die nog steeds niet betaald hebben.

De toezending van het tijdschrift wordt stopgezet voor hen die hun verplichtingen nog niet zijn nagekomen bij het verschijnen van het volgend tijdschrift.
Conform de statuten worden ze als ontslagnemend beschouwd op het einde van het jaar, namelijk op 31 december.

In geval van late betaling van de bijdrage worden geen tijdschriften met terugwerkende kracht verzonden.

III.  BESTUURSORGAAN

Art. 7. Vergaderingen

Het Bestuursorgaan vergadert de tweede woensdag van elke maand (behalve in augustus) in het Huis der Vleugels, de maatschappelijke zetel van de vereniging. De vergadering kan tijdelijk op een andere plaats georganiseerd worden met akkoord van het Bestuursorgaan.

De secretaris-generaal wordt belast om, in samenspraak met de voorzitter, de bestuurders voor een bijkomende vergadering bijeen te roepen.

De leden van het Bestuursorgaan die een punt op de dagorde van een vergadering wensen te plaatsen, worden verzocht hun verzoek aan de voorzitter of aan de secretaris-generaal te richten, ten laatste de vrijdag vóór de voorziene vergadering.

Het Bestuursorgaan mag beslissen één of meer maandelijkse vergaderingen af te gelasten.

Vergaderingen in beperkt orgaan kunnen ingericht worden om bepaalde punten voor te bereiden alvorens deze aan de andere leden van het Bestuursorgaan voor te leggen.

De bestuurders uiten tijdens de vergaderingen hun mening in volle vrijheid. Eventuele uiteenlopende meningen tussen bestuurders moeten vertrouwelijk behandeld worden.

Art. 8. Het Bureau

De taak bestaat in het volgende:

- de voorzitter is met name belast met het bijeenroepen en het voorzitten van het Bestuursorgaan;

- de vicevoorzitter heeft de bevoegdheden van de voorzitter, mocht deze belet zijn;

- de secretaris-generaal is met name belast om in samenspraak met de voorzitter, de agenda van de vergaderingen en de notulen op de stellen, het bewaren van documenten en de briefwisseling te voeren. Hij werkt het ledenregister en de historische lijst bij.
Hij dient bij de bevoegde diensten alle formulieren en gegevens in die door de wet vereist zijn;

- de penningmeester is met name belast met het bijhouden van de rekeningen, de belastingaangifte en het beheer van de boetiek. Hij kan zich laten bijstaan door een boekhoudkundig expert.

De secretaris-generaal en de penningmeester mogen vragen om geholpen te worden door een adjunct gekozen onder de andere leden van het Bestuursorgaan.

 

Art. 9. Bevoegdheden

Het Bestuursorgaan mag erevoorzitters benoemen. Deze benoeming is voor het leven. Indien zij geen deel uitmaken van het Bestuursorgaan mogen zij, indien zij dit wensen, deelnemen aan de vergaderingen van het Bestuursorgaan en er hun deskundigheid laten gelden.

Het Bestuursorgaan is eveneens bevoegd om ereleden te benoemen, gekozen uit Belgische en buitenlandse personaliteiten die een bijzondere belangstelling tonen voor de luchtvaart en de vereniging. Deze onderscheiding kan toegekend worden aan de voorzitters van buitenlandse verenigingen met wie we nauwe banden hebben.

IV.  SOCIAAL EN CULTUREEL FONDS

Art. 10. Doel

Het Bestuursorgaan heeft een "Sociaal en Cultureel Fonds" opgericht. Dit fonds laat de vereniging toe projecten te steunen of te realiseren in overeenstemming met de doelstellingen van de vereniging of bijstand te verlenen aan leden van de vereniging en hun familie die hulp zouden nodig hebben.

Art. 11. Beheer

Dit fonds wordt beheerd door het Bestuursorgaan en wordt opgenomen in de jaarrekening. De penningmeester zorgt voor het blijvend functioneren van het fonds.

Art. 12. Inkomsten

Het fonds bestaat vooral uit giften van de leden, van andere organisaties en van particulieren en ook uit winsten van het organiseren van activiteiten. Het Bestuursorgaan kan beslissen om fondsen uit de begroting over te hevelen naar het “Sociaal en Cultureel Fonds” (winsten, overschotten) om de werking ervan te verzekeren.

Art. 13. Ondersteunde projecten

Voorstellen voor steun aan sociale en culturele projecten worden aan het Bestuursorgaan voorgelegd, hetzij door zijn leden, hetzij door leden van de vereniging, hetzij door organisaties of externe particulieren. Specifieke aanvragen voor concrete projecten die niet aan de doelstellingen van de vereniging beantwoorden, komen niet in aanmerking.

De vereniging verbindt zich niet tot meerdere malen steun te verlenen aan een zelfde project. Er wordt aangenomen dat het enkel om eenmalige steun kan gaan.

V.  VERSCHEIDENE BEPALINGEN

Art. 14. Herdenkings- en andere plechtigheden

a. Ereperk van de vliegeniers op de begraafplaats van Brussel.

Het ereperk van de vliegeniers werd officieel ingehuldigd op 18 september 1950, dank zij de inspanningen van een uitvoerend comité, voorgezeten door mevrouw Dufossez.
Volgens de wens van deze stichters werd na hun overlijden een Comité van het ereperk opgericht. Dit comité bestaat uit de voorzitter en de secretaris-generaal van de vereniging  VTB vzw en de vertegenwoordiger van de Commandant van de Luchtcomponent.

Sinds 2005 is het ereperk door het Ministerie van Defensie erkend als militair kerkhof en wordt het zo onderhouden.
Ieder jaar wordt op de zaterdag, het dichtst bij 15 oktober, op het ereperk een plechtigheid gehouden om de Belgische vliegeniers te herdenken, die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

b. Vroenhoven.

Op 11 mei 1990 werd aan de brug in Vroenhoven een gedenkplaat ingehuldigd met de namen van de zeven vliegeniers van de Militaire Luchtvaart die op 11 mei 1940 het leven lieten tijdens de luchtaanvallen op de bruggen over het Albertkanaal.

Sindsdien wordt er jaarlijks aan dit monument een plechtigheid georganiseerd door de vereniging VTB vzw, samen met het gemeentebestuur van Riemst, het VVOM (Vaderlandslievende Vereniging voor Vergeten en Vervallen Oorlogsmonumenten Mopertingen) en met steun van Defensie.

Door de organisatie van deze plechtigheid wil de vereniging een bijzondere eer bewijzen aan de vliegeniers die gesneuveld zijn voor de verdediging van België.

De kalender van herdenkings- of andere plechtigheden waar de vereniging vertegenwoordigd is, wordt in principe in het VTB Magazine gepubliceerd. De lijst is niet beperkend.

Art. 15. Vaandel

Het vaandel wordt gedragen gedurende vaderlandslievende plechtigheden waaraan de vereniging meewerkt, bij de begrafenis van leden en gewezen leden van het Bestuursorgaan, ereleden en bekende persoonlijkheden uit de luchtvaartwereld.

De vaandeldrager zal een blazer dragen met het kenteken van de vereniging, de officiële das en witte handschoenen.

Art. 16. Overleden leden

Bij het overlijden van een lid op het grondgebied van België worden bloemen neergelegd aan de kerk of op de plaats van de begrafenis indien er geen kerkelijke dienst is, maar altijd rekening houdend met de wensen van de overledene of de schikkingen getroffen door de familie.

Art. 17. Karakter van de vereniging

De Senior Aviators’ Association De “Vieilles Tiges” van de Belgische Luchtvaart bevestigt haar nationaal en apolitiek karakter alsook haar gehechtheid aan het koningshuis. Zij raadt haar leden aan tijdens vergaderingen georganiseerd door de vereniging geen discussies te beginnen over taalproblemen, filosofie of racisme.

Art. 18. Kledij

Voor de maandelijkse vergaderingen wordt een correcte kledij aanbevolen. Tijdens manifestaties buitenshuis is het dragen van een blazer met het kenteken en een das van de vereniging meer dan gewenst.

Gedaan te Brussel, op 09 maart 2022.

[getekend]
D. Waelkens, Sec Gen VTB